Dimitri Misja Langereis

architect
ir. Dimitri Misja Langereis

 

OPLEIDING
– Master Bouwkunde (architectuur), TU Delft, diploma 2009
– Bachelor Bouwkunde, TU Delft, diploma 2007